Název:KLUB POLICEJNÍ HISTORIE BRNO
IČO:27020410
Sídlo:Brno, Purkyňova 105, 612 00
Kraj:Jihomoravský
Země:Česká republika
Statutární orgán spolku:výbor
Nejvyšší orgán spolku:členská schůze

Článek 1.

Základní ustanovení

 1. Název spolku: KLUB POLICEJNÍ HISTORIE BRNO
 2. Sídlo spolku: Brno, Purkyňova 105, 612 00
 3. Klub policejní historie Brno (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, který sdružuje své členy zejména k popularizaci, ochraně a uchovávání památek z policejní a vojenské historie. Přispívá tak k uchovávání duchovních a materiálních hodnot s těchto odvětví. Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy, provozním řádem a těmito stanovami.
 4. Orgány spolku jsou kolektivní statutární orgán (dále jen „Výbor“) a nejvyšší orgán spolku (dále jen „Členská schůze“).
 5. Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda a hospodář, a to každý z nich samostatně. Další členové výboru mohou jednat pouze na základě písemného pověření výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 6. Členové spolku neručí za dluhy spolku jako celku.

Článek 2.

Hlavní činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je spolupodílet se na popularizaci, ochraně a uchovávání památek v oblasti policejní a vojenské historie a uchovávání duchovních a materiálních hodnot z těchto odvětví, v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.
 2. Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:
  a) vychovává své členy k prohlubování historických a odborných znalostí.
  b) popularizuje policejní a vojenskou historii a činnost spolku formou vlastní muzejní činností, historickými ukázkami, přednáškami, besedami a výstavami pro členy spolku a ostatní zájemce.
  c) vyhledává a uchovává movité militárie a dokumenty formou badatelství a sběratelství.
  d) zkoumá, dokumentuje, chrání a rekonstruuje nemovité památky.
  e) rekonstruuje uniformy, výstrojní součástky, insignie, techniku, vozidla apod.
  f) rekonstruuje historické události, polní tažení a bitvy formou vzpomínkových akcí, prezentací, historických policejních a vojenských jednotek, bojových ukázek, spolupracuje při natáčení historických filmů a dokumentů.
  g) amatérsky zkoumá historii u nás i v zahraničí.
  h) využívá státních i jiných dotačních programů
 3. Spolek při své činnosti spolupracuje s příslušnými správními orgány.
 4. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku spolku (např. pořádání plesů, výstav, či jiných kulturních a kulturně – vzdělávacích akcí).
 5. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku.

Článek 3.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku (dále jen „člen“) se stává osoba starší 15 let, která byla na základě písemné přihlášky přijata členskou schůzí spolku za člena.
 2. Členství zaniká
  a) úmrtím člena,
  b) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,
  c) vyloučením člena,
  d) při nezaplacení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené provozním řádem.
 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

Článek 4.

Seznam členů

 1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam.
 2. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku.
 3. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v seznamu členů odpovídají jednotliví členové, kteří správnost a pravdivost údajů stvrdí v seznamu členů svým podpisem.
 4. Seznam členů zpřístupněn nebude.
 5. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat osoba blízká nebo děti, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:
  a) účastnit se všech akcí a činností spolku,
  b) účastnit se na tvorbě činnosti spolku,
  c) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
  d) volit a být volen do výboru spolku,
  e) účastnit se akcí pořádaných spolkem,
  f) podávat návrhy a stížnosti,
  g) podílet se na využívání výsledků z hospodaření,
  h) požívat výhod poskytovaných členům spolku,
  i) při činnostech organizovaných spolkem nebo jinými subjekty používat stejnokrojů, odznaků a dokumentů, výstrojních a výzbrojních součástek odpovídajících příslušným znázorňovaným epochám a událostem,
  j) používat znak spolku ve formě nášivky či odznaku na oděvu, v tištěné podobě na osobních vizitkách a po schválení výborem i k jiným účelům.
 2. Člen má tyto základní povinnosti:
  a) dodržovat platné zákony ČR,
  b) uhradit včas stanovený členský příspěvek,
  c) účastnit se jednání členských schůzí,
  d) účastnit se akcí pořádaných spolkem,
  e) plnit ustanovení těchto stanov,
  f) plnit ustanovení provozního řádu,
  g) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,
  h) aktivně se podílet na plnění poslání spolku,
  i) nahradit spolku škodu, kterou mu svým jednáním způsobí,
  j) zdržet se jednání směřující proti občanskému soužití mezi členy spolku (např.: výhrůžky, schválnosti, hrubé jednání a vulgární výrazy),
  k) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy spolku,
  l) na akcích spolku dbá o své reprezentativní vystupování před veřejností v duchu tradic znázorňovaného období.
 3. Členu spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů nemůže v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy. Návrh na poskytnutí úlev, předkládá písemně člen spolku, který o úlevy žádá, předsedovi spolku.
 4. Neúčast člena na jednání členské schůze, bez řádné omluvy zaslané předem písemně SMS zprávou nebo elektronickou poštou předsedovi spolku, může být posuzována jako závažné porušení povinnosti vyplývající z členství.
 5. Neúčast člena na akci pořádané spolkem, bez řádné omluvy zaslané předem písemně SMS zprávou nebo elektronickou poštou předsedovi spolku, může být posuzována jako závažné porušení povinnosti vyplývající z členství.

Článek 6.

Porušení členských povinností

 1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor spolku uložit některé z těchto opatření:
  a) výtku,
  b) dočasné omezení účasti na akcích pořádaných spolkem,
  c) dočasné omezení využití výsledků hospodaření nebo jiných členských výhod.
 2. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje nejvyšší orgán spolku, tj. členská schůze.
 3. Vyloučit ze spolku lze člena, který:
  a) závažně porušil základní povinnosti vyplývající z členství, nebo
  b) soustavně porušuje základní povinnosti vyplývající z členství.
 4. Zjednal-li člen v přiměřené lhůtě nápravu, přihlédne se k tomu. To neplatí, způsobilo-li jeho jednání spolku zvlášť závažnou újmu.
 5. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.
 6. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
 7. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak jeho právo zaniká.
 8. Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

Článek 7.

Organizace spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze
 2. Výbor

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná nejméně 1x ročně a svolává ji výbor (písemně SMS zprávou nebo elektronickou poštou) nejméně 30 dnů před datem konání.
 2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.
 3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.
 4. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání.
 5. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.
 6. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:
  a) přijetí člena,
  b) vyloučení člena,
  c) rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena ze spolku,
  d) výši členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,
  e) přijetí stanov sdružení a jejich změn,
  f) přijetí provozního řádu a jeho změn,
  g) volbě a odvolání předsedy, místopředsedy a hospodáře,
  h) schválení hospodaření spolku,
  i) jmenování likvidátora,
  j) naložení s likvidačním zůstatkem spolku,
  Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech sdružení.
 7. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.
 9. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
 10. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
 11. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
 12. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
 13. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů zasedání.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Tvoří jej předseda, místopředseda a hospodář.
 2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.
 3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.
 4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.
 5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Článek 8.

Zásady hospodaření

Prostředky spolku tvoří především
a) členské příspěvky,
b) výnosy z hospodaření,
c) dary, granty a dotace,
d) hmotný a nehmotný majetek
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 9 .

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
 2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.
 3. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
 4. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
 5. Funkční období členů volených orgánů spolku je deset let.
 6. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.
 7. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.
 8. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.
 9. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam” podepisuje předseda orgánu.
 10. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
 11. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj za v uvedeném jednání hlasoval.
 12. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
 13. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 27.02.2016, s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením ustavující schůze ze dne 04.10.2005.